Rekisteriseloste

Rekisterin laatimispäivä 16.8.2019

1. Rekisterinpitäjä

Fysioterapeutti Jarmo Rönkä
Kouvolankatu 30 B
45100 Kouvola

Y-tunnus: 1213001-3
Puh: 040 5725952, sähköposti:  jronka.omt@gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Fysioterapeutti Jarmo Rönkä
Kouvolankatu 30 B
45100 Kouvola

Puh: 040 5725952, sähköposti:  jronka.omt@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Fysioterapeutti OMT Jarmo Röngän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti fysioterapiatoiminnan toteuttamiseksi, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastointiin ja toiminimen suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkintointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • nimi
  • osoite ja sähköpostiosoite
  • matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • ammatti ja työpaikka
  • syntymäaika ja/tai henkilötunnus
  • esitietolomakkeessa esille tulleet terveystiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa asiakkaaksi ryhtymisen yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä tai lähteistä sekä yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän sähköinen potilastietojärjestelmä on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta vaihtuvalla sanasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavassa kaapissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilö/henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista henkilörekisteriin. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisena ja lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle.